آزمایشگاه بیمارستان تهرانپارسبيمارستان تهرانپارس -شركت پارس طب (سهامي خاص)
كد كاربر
كلمه عبور
کد کاربر=کد پذیرش
کلمه عبور=کد ملی
بیمارستان تهرانپارس